Home Misiune Noutăţi Istoric Contact  
Ultimele încărcări
Facebook
Noutăţi, actualităţi
A N U N Ţ

În temeiul art.26.alin.7 din Legea nr.284/2010 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor H.G.nr.286/2011 –Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Şcoala Gimnazială “Gheorghe Sincai” Floresti
anunţă scoaterea la CONCURS a postului contractual vacant de

MUNCITOR DE ÎNTREŢINERE (Muncitor I)
(normă întreagă, perioadă nedeterminată)

I. Condiţii de participare :
1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
Calificare ca instalator
Cunoştinţe de electricitate
Cunoştinţe minime de lacatuşerie, tinichigerie şi zugrăvit
2. Domenii de competenţă :
Identifică şi rezolvă problemele apărute la instalaţiile de încălzire, electrice şi sanitare
Efectuează lucrări de întreţinere şi reparaţii curente pentru mobilierul şcolii
Răspunde în faţa conducerii de modul în care a efectuat lucrări de reparaţii curente şi de întreţinere a bazei materiale a şcolii
Efectuează împreună cu administratorul necesarul de materiale pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii
Fişa postului care cuprinde atribuţiile complete poate fi consultată la sediul Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Sincai” Floresti în perioada de înscriere;

II. Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs :
Cerere de înscriere;
Carte de identitate copie xerox şi original;
Diploma de studii copie xerox şi original ;
Carnet de muncă copie xerox şi original ;
Curriculum vitae;
Cazier judiciar;
Adeverinţă medicală ( apt pentru muncă)
Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la sediul - Şcoala Gimnazială „Gheorghe Sincai” din Floresti, str. Andrei Muresanu, nr. 1, în perioada 15.09.2014 – 26.09.2014, între orele 8,00 – 13,00 .
Informaţii suplimentare la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Sincai” din Floresti – telefon 0264 – 265134

III. Desfăşurarea concursului: Concursul se va organiza la sediul Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Sincai” din Floresti, str. Andrei Muresanu, nr.1 şi constă în 4 etape succesive , după cum urmează :
a) selecţia dosarelor
b) proba scrisă
c) proba practică
d) interviul

a) Selecţia dosarelor
În perioada 06.10.2014 - 08.10.2014 are loc selecţia dosarelor de concurs de către comisie.
Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa în data de 09.10.2014, ora 10,00.
În perioada 10.10. 2014, în intervalul orar 8,00 - 13,00 se pot depune contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor;
În data de 13.10. 2014 afişarea rezultatelor.
b) Proba scrisă
Data şi ora desfăşurării: 24.10.2014, ora 9,00.
Candidaţii vor fi prezenţi la sediul unităţii, cu o oră înaintea începerii probei scrise, respectiv ora 8,00, având asupra lor actul de identitate. Durata probei scrise este de 2 ore de la primirea subiectului.
Afişarea rezultatelor: 27.10. 2014, ora 11,00;
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim 50 puncte.
Depunerea eventualelor contestaţii se va face după afişarea rezultatelor, în data de 27.10.2014 până la ora 15,00.
Data afişării rezultatului contestaţiilor: 28.10.2014, ora 12,00
c) Proba practică
Data şi locul desfăşurării: 29.10.2014, ora 9,00 Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice necesare în vederea ocupării postului : montare yală, schimbare robinet, schimbare priză/întrerupător
d) Interviul
Data şi ora desfăşurării: 29.10. 2014, începând cu ora 10,00
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim 50 puncte.
Nota de la interviu nu poate fi contestată.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu .
Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 30.10. 2014, orele 12.00.
Depunerea eventualelor contestatii se va face in data de 30.10.2014,pana la ora 15.00.
Data afisarii rezultatului contestatiilor: 31.10.2014, ora 13.00.

Bibliografie :
− Norme de securitate si protectia muncii si norme PSI
- Fisa postului - pentru muncitor de intretinere

DIRECTOR,
PROF. ILEA – BONDA VIOLETA

Aspecte din şcoala noastră...
Orar
Selectaţi ziua: 
Selectaţi clasa: 


Află mai multe...   


Află mai multe...   


Află mai multe...   
Contact Misiune Istoric Noutăţi Gheorghe Şincai Legături utile Site-ul vechi
by LT@2014